Sparkasse Nordostbahnhof

Sparkasse Nordostbahnhof ca. 1997